GTranslate

IMG 9485a

English text below

Patricia Vriens (1961) is bewegingstherapeut (Mensendieck), en yoga - martial arts docent. Ze heeft meer dan 35 jaar professioneel ervaring met begeleiding van zwangere vrouwen en hun partners.

Haar lijfspreuk is: “wil je baren of verlost worden?"  Met andere woorden: wil je zelf actief en – voor zover mogelijk - op je eigen voorwaarden het baringsproces ingaan, of wil je dat min of meer uit handen geven en ondergaan?.  

Door op wekelijkse basis met zwangere vrouwen te werken begeleidt ze hen in de richting van een natuurlijk, bewust en veilig baringsproces. Dit betekent dat een vrouw bewust in beweging komt, haar draagkracht vergroot, en actief haar lichaams - en ademsbewustzijn ontwikkelt, wat haar in staat stelt haar kind zelf, op eigen kracht, te baren. 

Zwangerschap en het baringsproces hebben altijd een centrale plaats ingenomen bij de studies die Patricia volgde in Nederland, Japan en Italië. Haar focus lag steeds op de wijsheid van het lichaam en bewustwording. Via opleidingen en trainingen op het gebied van Westerse en Oosterse geneeskunde, bewegingsleer, Yoga, Martial Arts, emotioneel lichaamswerk en krachttraining werd het lichaam steeds meer een bondgenoot. "Het lichaam weet de weg".                                                           

Door actief en bewust te werken met het lichaam zullen spanning en angst transformeren naar vertrouwen. Dat is Patricia’s persoonlijke ervaring na jarenlange begeleiding. Zo ontwikkel je in jezelf en mét bewustzijn, de basis voor eigen-wijsheid. Het lichaam als gids.

Patricia heeft zich gespecialiseerd als bekkentherapeut volgens de Röst methode en werkt tevens als Doula.  

Als biografisch – en ouderschapscoach kan ze binnen een relatie tevens werken aan persoonlijke groei, waarbij elk verantwoordelijk is voor een eigen aandeel.

Patricia en haar man wonen in Amsterdam. Hun vier volwassen kinderen volgen hun eigen wijsheid.  

IMG 0733a

  

English

Patricia Vriens (1961) is a movement therapist (Mensendieck) and a yoga - martial arts teacher. She has more than 35 years of professional experience in assisting pregnant women and their partners.

Her motto is: "do you actively want to give birth or be delivered from suffering?" In other words: do you want to be in charge - as far as possible -  and go into the delivery process on your own terms, or do you want to give it more or less out of your hands? 

By working with pregnant women on a weekly basis, she guides them in the direction of a natural, conscious and safe delivery process. This means that a woman consciously starts to move, increases her capacity, and actively develops her body and breath consciousness, which enables her to give birth to her child, on her own.

Pregnancy and the delivery process have always taken a central place in the studies that Patricia followed in the Netherlands, Japan and Italy. Her focus has always been on the wisdom of the body and awareness. Through education and training in the fields of Western and Eastern medicine, movement science, Yoga, Martial Arts, emotional bodywork and strength training, the body increasingly became an ally. "The body knows the way".                                                           

By actively and consciously working with the body, tension and fear will transform into confidence. That is Patricia's personal experience after years of guidance. In this way you develop within yourself and with awareness, the basis for self-wisdom. The body as a guide.

Patricia has specialized as a pelvic therapist according to the Röst method and also works as a Doula

As a biography and parenting coach, she can also work on personal growth within a relationship, where each particapant is responsible for their own share.

Patricia and her husband live in Amsterdam. Their four adult children follow their own wisdom. 

 

Patricia in de media

Wij jonge ouders, april 2014, PDF keuzestress

Nataal Magazine, september 2012, PDF Artikel Nataal

Ouders van Nu, november 2011, PDF Ouders van Nu

Het Parool, 11 augustus 2011, PDF Het Parool

 

Patricia Vriens | Van Kinsbergenstraat 18hs | 1057 PP Amsterdam | (+31) 6 43 27 54 93 |